Stiftelsen violin

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja kultur- och idrottsverksamhet samt utbildning genom understöd och stipendier i Karleby stad med omnejd. Med omnejd avses Kronoby, Nedervetil och Terjärv.

Stiftelsens verksamhet

Stiftelsens ändamål förverkligas genom att understöda svenskspråkiga organisationer med ideellt syfte att bedriva svenskt kulturarbete samt understöda upprätthållandet av samlingslokaler för ovan nämnda organisationer. Särskild vikt bör fästas vid att ungdomens behov tillgodoses. Stiftelsen kan utdela stipendier och understöd åt personer, skolor eller andra sammanslutningar som arbetar för den svenskspråkiga kulturen i nejden.